14 września 2017

Edukacja artystyczna

W każdym dziecku drzemią pokłady twórcze, wynikające z naturalnej dla ich wieku  i rozwoju potrzeby ekspresji.

Dzieci w wieku przedszkolnym posługują się właściwymi sobie formami ekspresji: aktywnością plastyczną i muzyczną, mimiką, gestem oraz słowem, w ten sposób wyrażają swój wewnętrzny świat. Zadaniem nauczyciela jest wspieranie tendecji ekspresyjnych i spontaniczności dziecka.

Organizując zajęcia muzyczne uwrażliwiamy dzieci na piękno muzyki. Korzystamy z różnych koncepcji i metod edukacyjnych m.in.:

  • aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
  • metody Dobrego Startu
  • pedagogiki zabawy
  • metody Carla Orffa
  • metody Rudolfa Labana
  • metody Emila Jacquesa-Dalcroze’a
  • metody Marii Montesorii

Edukacja artystyczna realizowana w naszej placówce przez różne formy aktywności, tj. muzykę, śpiew, taniec, plastykę, słowo i ruch, służy rozwijaniu naturalnej potrzeby poznawania świata i zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości.

Dzieci cechuje duża spontaniczność, ich kreatywność wypływa z natury. Dziecięca twórczość jest zdolnością instynktowną, podświadomą, wręcz odruchową. Zdolność tę trzeba jednak właściwie rozwijać i pielęgnować aby przekształciła się w prawdziwe umiejętności.

Zajęcia plastyczne, które służą nam do wzbudzania zainteresowania sztuką, przeprowadzane są z wykorzystaniem różnych technik, środków i narzędzi plastycznych.

Dziecko rozwija swoja wyobraźnię projektując i tworząc różne formy użytkowe i przestrzenne.

Dzięki wykorzystaniu i integrowaniu w pracy z dziećmi różnych dziedzin sztuki stwarzamy najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego naszych wychowanków.

Poprzez zajęcia teatralne dążymy do wyposażenia dzieci w umiejętności wyrażania siebie w różnych sytuacjach społecznych.

Teatr i spotkania z bajką mają własciwości terapeutyczne, które dodają dzieciom pewności siebie, ułatwiają nawiązywanie kontaktów rówieśniczych oraz uczą empatii.

Realizowany przez nas autorski program edukacji artystycznej zgodny jest z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i harmonije uzupełnia jego treści poprzez m.in.: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, budowaniu systemu wartości, wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejetności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.